Trallefabrikken

Finn produktet du leter etter

Søk etter navn, kategori, beskrivelse, materiale osv.

Product was successfully added to your shopping cart.

Sikker handel & kjøpsvilkår

Alminnelige salgs- og leveringsbetingelser for TRALLEFABRIKKEN AS

Følgende betingelser er Trallefabrikken AS (heretter kalt selger) sine alminnelige salgs- og leveringsbetingelser og som kommer til anvendelse dersom ikke annet er ufravikelig bestemt i lov, eller skriftlig avtalt mellom partene. Dette gjelder også når kjøper benytter alminnelige eller spesielle innkjøpsbetingelser som avviker fra nedenstående betingelser.

01.TILBUD

1.1 Selgers tilbud er avgitt på grunnlag av disse salgsbetingelser dersom ikke annet er avtalt.
1.2 Tilbudet er uforbindtlig med mindre annet er skriftlig avtalt.
1.3 Gyldig avtale for spesialordre foreligger ikke før selger har bekreftet bestillingen eller ved standard lagervare foretatt leveringen.
1.4 Kjøpers bestilling ansees som aksept av selgers tilbud og betingelser. Salg og andre avtaler som våre representanter formidler, blir først bindende for selger ved skriftlig bekreftelse eller påbegynt levering.
1.5 Ethvert tilbud gjelder for samlet leveranse, slik at enkeltposter ikke kan tas ut av dette.

02.PRISER

2.1 Prisene er basert på leveringsdagens priser hvis ikke annet er tydelig avtalt.
2.2 Våre veiledende priser kan endres uten forutgående varsel.
2.3 Prisene er basert på hentet vårt lager (EXW) om ikke annet er avtalt
2.4 Er fast pris avtalt tas det forbehold om at prisendringer kan skje dersom forhold utenfor vår kontroll skulle tilsi at en endring er berettiget. Dette kan være endringer som skyldes endringer i offentlige avgifter, toll, fraktkostander etc. og som inntreffer etter at avtale er inngått. Prisene kan da endres iht. den aktuelle kostnadsutviklingen. Utgjør endringen mer enn 8% av fakturaverdien kan kjøper heve kjøpet. Har ikke selger mottatt krav om heving av kjøpet innen 14 dager etter dato for melding om anvendelse av prisendring ansees kjøper å ha godtatt pristillegget.

03.LEVERINGSBETINGELSER 

3.1 Selgers standard leveringsbetingelse er EXW (fra lager) dersom annet ikke er bestemt.
3.2 Hvis det ikke er avtalt at varene skal leveres fra selgers lager, kan levering skje fra leverandør/produsent der hvor ordren er plassert av selger. Skjer levering etter avtale fra selgers leverandør, overtar selger intet ansvar for forsinket levering. Er leveringstiden ikke avtalt, må selger ha minst 8 dagers varsel eller så langt varsel som leverandøren oppgir.
3.3 Er avsendelse av ordren for kortere eller lengere tid umuliggjort på grunn av kjøpers forhold, kan selger fakturere ordren med avtalt betalingsbetingelse. Varen blir da, for kjøpers regning og risiko, lagret på leverandørens lager, hos speditør, etc..

04.LEVERINGSTID 

4.1 Hvis ikke annet er avtalt, gjelder leveringstiden fra den dag bestillingen er notert hos selger eller fra den dato skriftlig ordrebekreftelse med leveringstid er sendt.
4.2 Leveringstiden kan forlenges hvis forsinkelsen beror på kjøper eller på kjøpers dis- posisjoner, eller hvis leveringen forsinkes av forhold som selger ikke har herredømme over, derunder forsinket levering fra selgers produsent/leverandør.

05.FORSINKELSER

5.1 Hvis selger ikke er i stand til å opprettholde avtalt leveringstid eller når forsinkelsen Fra selgers side ansees som sannsynlig, skal kjøper underrettes uten unødig opphold. Selger skal, så sant det er mulig, gi beskjed om når leveransen kan påregnes å finne sted.
5.2 Dersom selger ikke kan bebreides for forsinkelsen skal leveringstiden utsettes med en tid som etter omstendigheten er rimelig.
5.3 Hvis selger ikke foretar levering innen den tid som er fastsatt i henhold til pkt. 5.2, er kjøper berettiget til å heve avtalen for enda ikke leverte varer dersom forsinkelsen er vesentlig. Ønsker kjøper å benytte seg av rett til heving, skal selger kontaktes uten uten ugrunnet opphold.
5.4 Kjøper kan olle påberope seg forsinkelser som grunnlag for ytterligere misligholds- Beføyelser, herunder erstatningsansvar overfor selger.

06.KVANTUM

6.1 Ved spesial bestilling er kjøper forpliktet til å akseptere den avvikelse i kvantum som eventuelt oppstår ved tilvirkning av produktet.
6.2 Ved pris gitt basert på kvantum kan ikke kjøper forvente at pris opprettholdes dersom kjøper endrer kvantum ved bestilling i forhold til selgers gitte tilbud.

07.FORCE MAJEURE – ANNULASJON

7.1 Hvis forhold som streik, lockout, maskinskade, strømstans, brann, eksplosjon, vann- mangel, is hindringer, oversvømmelse, transportvanskeligheter, utilstrekkelig tilgang av råmaterialer, havari, mobilisering, pågående eller kommende krig, blokade, inn- og utførselsforbud, lisensnektinger etc. hindrer eller i usedvanlig grad vanskeligjør bestilte varer, er selger uten ansvar for følgene av dette. Kjøper og selger kan helt eller delvis heve salget hvis slike forhold har varig karakter. Hvis forholdene har midlertidigkarakter, kan de kreve leveringstiden utsatt. 7.2 Foretar selgeres leverandør annullasjon av noen art som berører selger, har selger rett tilsvarende rett til annullasjon ovenfor kjøper.
7.3 Hvis en av partene ønsker å påberope seg noen av omstendighetene som er nevnt i 7.1 må han uten ugrunnet opphold underrette den annen part om dette.

08. FORSENDELSER

8.1 Har kjøper ved EXW/AB lager eller FOB-salg ikke gitt instruksjoner om forsendelsesmåte ved bestilling, velger selger transportmåte uten ansvar for billigste transportmåte.
8.2 Utkjøring med selgers egne biler beregnes til enhver tid etter gjeldende satser.

09. RISIKO OVERGANG OG FORSIKRING

9.1 Risikoen for varene går alltid over på kjøper fra det sted forsendelsen påbegynner selv om prisen er avtalt FOB, CIF o.l. Risikoens overgang ved forsendelsens begynnelse gjelder likeledes selv om annet leveringssted er avtalt.
9.2 Hvis selger påtar seg å lagre varene, skjer dette for kjøpers regning og risiko. Risikoen Går i tilfelle over på kjøper fra det tidspunkt varen er ferdig produsert/stillet.
9.3 Det er kjøpers ansvar at transport og lagrede varer er forsikret. Selger kan imidlertid tegne forsikring etter kjøpers ordre, i så tilfelle belastes dette kjøper.

10. BETALINGSBETINGELSER

10.1 Betalingen skjer i henhold til oppgave på selgers faktura.
10.2 Betalingsbetingelser: Netto kontant om ikke annet er avtalt
10.3 Betaling skal skje uoppfordret og uten fradrag i.h.t. pkt. 10.2 dersom ikke annet er avtalt. Kjøper kan ikke motregne mot eventuelle andre krav han måtte ha mot selger.
10.4 Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente tilsvarende høyest lovlig rente etter Lov om forsinkelsesrente, dersom ikke annet er avtalt.
10.5 Kjøpers berettigede reklamasjoner pga. ikke vesentlige mangler fritar han ikke for rettidig betaling. Kjøper har ikke rett til å tilbakeholde hele eller deler av kjøpesummen hvis kravet er omtvistet.
10.6 Selger har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av eventuelle omkostninger er betalt fullt ut. Bearbeidelse, inkorporering eller videresalg av kjøpte varer må ikke finne sted før disse er betalt i sin helhet.
10.7 Er det før levering grunn til å anta at kjøper ikke vil betale rettidig kan selger krever at kjøper stiller betryggende sikkerhet for rettidig betaling. Selger reserverer seg retten til å annullere leveringskontrakter for fremtidige leveranser hvis kjøper misligholder eller må antas vil misligholde sine betalingsforpliktelser. Selger kan også kreve kontant betaling før levering.
10.8 Ved anførsel av varer for et mindre beløp, forbeholdes retten til å belaste et faktureringsgebyr.
10.9 Sjekk eller andre betalingsanvisninger ansees ikke som betaling før beløpet etter disse er godskrevet på selgers konto, eller honorert på annen tilfredsstillende måte.

11. REKLAMASJON

11.1 Etter mottagelsen av varen skal kjøper uten ugrunnet opphold undersøke disse på den måten som er vanlig i bransjen. En vare som det skal reklameres på skal lagres forsvarlig i på venter på retur av varen eller annen behandling av reklamasjonen.
11.2 Reklamasjoner vedrørende: a) Transportskade eller antall kolli skal skje straks ved varens ankomst. Kjøper må dokumentere/påvise slike skader og mangler for rette transportører. b) manglende leveranse skal umiddelbart og senest innen 8 dager meddeles selger med spesifikasjon over angjeldende manko. c) Feil på varen må reklameres hurtigst mulig og senest innen 8 dager etter at feilen er eller burde ha vært oppdaget, dog ikke senere enn 1 år fra varens mottagelse. Selgers ansvar er begrenset til varens verdi, og selger er ikke ansvarlig for skjulte feil. Under ingen omstendighet kan erstatning kreves for følgeskader eller andre typer avledende krav.

12. RETUR AV VARER

12.1 Solgte varer tas ikke i retur uten avtale mellom kjøper og selger.
12.2 Forutsatt avtale om retur kan ubeskadigede kurante varer dvs. varer som selger normalt føre på lager, i sin opprinnelse tas i retur på følgende vilkår:
a) Kjøper må kunne dokumentere at varene opprinnelig er kjøpt hos selger.
b) Fabrikkemballerte varer hvor emballasjen er brutt eller ødelagt tas normalt ikke i retur. I de tilfeller hvor avtale gjøres om retur og varen ikke returneres i originalemballasjen, kan selger trekke fra sine kostnader for å gjøre varen fullt salgbar.
c) Dersom årsaken til returen skyldes feil fra kjøpers side, vil 25% av fakturaverdi bli belastet kjøper.
d) Er feilen forårsaket av selger, bærer selger ansvaret og omkostningene for retur av varene
e) Godkjent retur krediteres eller erstattes kjøper straks varen er ankommet selgers lager. Uberettiget eller ikke godkjent retur vil bli avvist av selger og varene stilt til kjøpers disposisjon. Dersom kjøpers ikke er meddelt selger innen en uke etter at kjøper ble informert om resultatet av reklamasjonsbehandlingen, vil disponert vare bli returnert kjøper for kjøpers regning og risiko, eller tilfalle selger vederlagsfritt.
f) Retur av varer skal fortrinnsvis skje med selgers transportavtaler eller med selskapets egne biler. Dette gjelder der selger svarer for frakten.
g) Ved enhver retur skal kjøper legge ved skriftlig rapport om årsak til retur sammen med forsendelsen.

13. ANSVARSBEGRENSNINGER

13.1 Selger har intet ansvar for skade eller tap som følge av varens videre anvendelse eller for annet konsekvensansvar så som arbeidsutgifter, dagmulkt, skadeserstatning eller for leietap eller annet, med mindre feil eller mangler ved varene kan føres tilbake til forsettlig eller grov uaktsomhet hos selger, eller hvor det fra kjøper påvises påregnelig årsakssammenheng mellom den påklagede feil/mangel og den inntrådte skade. Selgers eventuelle erstatningsansvar gjelder ikke for noen del av leveransen lengre enn 1 år fra leveringsdato, og er under enhver omstendighet begrenset til varens kostnad.
13.2 Har varen mangel som selger svarer for har selger valget mellom å gi forholdsmessig avslag i prisen, heve kontrakten med godskrivning av fakturaverdien eller å foreta den nødvendige utbedring, etterlevering eller omlevering. 13.3 Rekvisisjon/fullmakt - Hvis kjøper ikke ønsker å benytte rekvisisjon/fullmakter ved bestilling/henting av varer, bærer han selv ansvaret for uredelig uttak.

14. FORBUD MOT OVERDRAGELSE

14.1 Kjøper kan ikke overdra sine rettigheter eller avtaler uten selgers skriftlige samtykke.

15. TVISTER

15.1 Tvister som ikke kan løses gjennom forhandlinger skal avgjøres ved voldgift, jfr. Lov om voldgift. Pengekrav kan selger kreve fastslått og inndrevet ved de vanlige domstoler. I tilfelle søksmål ansees selgers verneting som vedtatt av begge parter.