Sikker handel & Kjøpsvilkår

Alminnelige salgs- og leveringsbetingelser for TRALLEFABRIKKEN AS

Følgende betingelser er Trallefabrikken AS (heretter kalt selger) sine alminnelige salgs- og leveringsbetingelser og som kommer til anvendelse dersom ikke annet er ufravikelig bestemt i lov, eller skriftlig avtalt mellom partene. Dette gjelder og når kjøper benytter alminnelige, eller spesielle innkjøpsbetingelser, som avviker fra nedenstående betingelser.

01. TILBUD

1.1 Selgers tilbud er gitt på grunnlag av disse salgsbetingelser dersom ikke annet er særskilt avtalt.

1.2 Tilbud er uforbindtlig, med mindre annet er skriftlig avtalt.

1.3 Gyldig avtale for spesialordre foreligger ikke før selger har bekreftet bestillingen, eller ved standard lagervare foretatt leveringen.

1.4 Kjøpers bestilling ansees som aksept av selgers tilbud og betingelser.

1.5 Ethvert tilbud gjelder for samlet leveranse, slik at enkeltposter normalt sett ikke kan tas ut av tilbudet uten etter avtale med selger.

02. PRISER

2.1 Prisene er basert på tilbuds- og/eller ordredato hvis ikke annet er tydelig avtalt. Prisene er oppgitt i NOK og eksklusive merverdiavgift.

2.2 Våre veiledende priser kan endres uten forutgående varsel.

2.3 Prisene er basert på hentet vårt lager (EXW) om ikke annet er avtalt.

2.4 Er fast pris avtalt tas det forbehold om at prisendringer kan skje dersom forhold utenfor vår kontroll skulle tilsi at en endring er berettiget. Dette kan være endringer som skyldes endring i offentlige avgifter, toll, fraktkostander, valuta, råvarepriser etc., og som inntreffer etter at avtale er inngått. Prisene kan endres iht. den aktuelle kostnadsutviklingen.

2.5 Vi tar forbehold om feil i priser både på nett og i vårt trykte materiell.

03. Leveringsbetingelser

3.1 Selgers standard leveringsbetingelse er EXW (fra lager) dersom annet ikke er bestemt.

3.2 Hvis det ikke er avtalt at varene skal leveres fra selgers lager, kan levering skje fra leverandør/produsent der hvor ordren er plassert av selger. Skjer levering etter avtale fra selgers leverandør, overtar selger intet ansvar for forsinket levering. Er leveringstiden ikke avtalt, må selger ha minst 8 dagers varsel eller så langt varsel som leverandøren oppgir.

3.3 Er levering av ordren for kortere eller lengere tid umuliggjort på grunn av kjøpers forhold, kan selger fakturere ordren med avtalt betalingsbetingelse. Varen blir da, for kjøpers regning og risiko, lagret på leverandørens lager, hos speditør, etc. inntil levering kan skje.

04. Leveringstid

4.1 Hvis ikke annet er avtalt, gjelder leveringstiden fra den dag bestillingen er notert hos selger eller fra den dato skriftlig ordrebekreftelse med leveringstid er sendt.

4.2 Leveringstiden kan forlenges hvis forsinkelsen beror på kjøper eller på kjøpers disposisjoner, eller hvis leveringen forsinkes av forhold som selger ikke har kontroll over, herunder forsinket levering fra selgers produsent/leverandør.

4.3 Levering skjer til det sted som er angitt av kjøper. Dersom kjøper ikke har oppgitt leveringsadresse, leveres varene til den adresse hvor kjøper har sitt forretningssted.

05. FORSINKELSER

5.1 Hvis selger ikke er i stand til å opprettholde avtalt leveringstid, eller når forsinkelsen fra selgers side ansees som sannsynlig, skal kjøper underrettes uten unødig opphold. Selger skal, så sant det er mulig, gi beskjed om når leveransen kan forventes å finne sted.

5.2 Dersom selger ikke kan bebreides for forsinkelsen skal leveringstiden utsettes med en tid som etter omstendigheten er rimelig.

5.3 Hvis selger ikke foretar levering innen den tid som er fastsatt i henhold til pkt. 5.2, har kjøper rett til å heve avtalen for enda ikke leverte varer dersom forsinkelsen er vesentlig. Ønsker kjøper å benytte seg av rett til heving, skal selger kontaktes uten uten ugrunnet opphold.

5.4 Kjøper kan ikke vise til forsinkelser som grunnlag for ytterligere misligholdsbeføyelser, herunder erstatningsansvar overfor selger.

06. KVANTUM

6.1 Ved spesial bestilling er kjøper forpliktet til å akseptere den avvikelse i kvantum som eventuelt oppstår ved tilvirkning av produktet.

6.2 Ved pris gitt basert på kvantum kan ikke kjøper forvente at pris opprettholdes dersom kjøper endrer kvantum ved bestilling i forhold til selgers gitte tilbud.

07. FORCE MAJEURE – ANNULASJON

7.1 Hvis forhold som streik, lockout, maskinskade, strømstans, brann, eksplosjon, vannmangel, is hindringer, oversvømmelse, transportvanskeligheter og utilstrekkelig tilgang på råmaterialer, havari, mobilisering, pågående eller kommende krig, blokade, inn- og utførselsforbud, lisensnektinger, epidemier/pandemier, myndighets begrensninger etc. hindrer eller i usedvanlig grad vanskeligjør at bestilte varer kan leveres, er selger uten ansvar for følgene av dette. Kjøper og selger kan helt eller delvis heve salget hvis slike forhold har varig karakter. Hvis forholdene har midlertidigkarakter, kan de kreve leveringstiden utsatt.

7.2 Foretar selgeres leverandør annullasjon av noen art som berører selger, har selger tilsvarende rett til annullasjon ovenfor kjøper.

7.3 Hvis en av partene ønsker å vise til noen av omstendighetene som er nevnt i 7.1 må han uten ugrunnet opphold underrette den annen part om dette.

08. FORSENDELSER

8.1 Har kjøper ved EXW/AB lager eller FOB-salg ikke gitt instruksjoner om forsendelsesmåte ved bestilling, velger selger transportmåte uten ansvar for billigste transportmåte.

8.2 Utkjøring med selgers egne biler beregnes til enhver tid etter gjeldende satser.

8.3 Dersom transportør er forhindret fra å levere de sendte varer, og dette skyldes kjøper, vil omkostninger som påføres selger bli belastet kjøper.

09. RISIKO OVERGANG OG FORSIKRING

9.1 Risikoen for varene går alltid over på kjøper fra det sted forsendelsen påbegynner selv om prisen er avtalt EXW/Ab lager, FOB, CIF o.l. Risikoens overgang ved forsendelsens begynnelse gjelder likeledes selv om annet leveringssted er avtalt.

9.2 Hvis selger påtar seg å lagre varene, skjer dette for kjøpers regning og risiko. Risikoen går i tilfelle over på kjøper fra det tidspunkt varen er ferdig produsert eller stilt til kjøpers disposisjon iht. avtalt leveringstid.

9.3 Det er kjøpers ansvar at transport og lagrede varer er forsikret. Selger kan imidlertid tegne forsikring etter kjøpers ordre, i så tilfelle belastes dette kjøper.

10. BETALINGSBETINGELSER

10.1 Betalingen skal skje i henhold til betingelser oppgitt på selgers faktura.

10.2 Betalingsbetingelser: Netto kontant om ikke annet er avtalt

10.3 Betaling skal skje uoppfordret og uten fradrag i.h.t. pkt. 10.2 dersom ikke annet er avtalt. Kjøper kan ikke motregne mot eventuelle andre krav han måtte ha mot selger.

10.4 Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente tilsvarende høyest lovlig rente etter Lov om forsinkelsesrente, dersom ikke annet er avtalt.

10.5 Kjøpers berettigede reklamasjoner pga. ikke vesentlige mangler fritar han ikke for rettidig betaling. Kjøper har ikke rett til å tilbakeholde hele eller deler av kjøpesummen hvis kravet er omtvistet.

10.6 Selger har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen, med tillegg av eventuelle omkostninger, er betalt fullt ut. Bearbeidelse, inkorporering eller videresalg av kjøpte varer må ikke finne sted før disse er betalt i sin helhet.

10.7 Er det før levering grunn til å anta at kjøper ikke vil betale rettidig, kan selger kreve at kjøper stiller betryggende sikkerhet for rettidig betaling. Selger reserverer seg retten til å annullere leveringskontrakter for fremtidige leveranser, hvis kjøper misligholder eller må antas vil misligholde sine betalingsforpliktelser. Selger kan også kreve kontant betaling før levering.

10.8 Ved anførsel av varer for et mindre beløp, forbeholdes retten til å belaste et faktureringsgebyr.

10.9 Sjekk eller andre betalingsanvisninger ansees ikke som betaling før beløpet er godskrevet på selgers konto, eller honorert på annen tilfredsstillende måte.

11. REKLAMASJON

11.1 Etter mottagelsen av varen skal kjøper, uten ugrunnet opphold, undersøke disse på den måten som er vanlig i bransjen. En vare som det skal reklameres på skal lagres forsvarlig i påvente av retur av varen, eller annen behandling av reklamasjonen.

11.2 Reklamasjoner vedrørende:

a) Transportskade eller antall kolli skal skje straks ved varens ankomst. Kjøper må dokumentere/påvise slike skader og mangler ovenfor rette transportør.

b) manglende leveranse skal umiddelbart meddeles selger med spesifikasjon over angjeldende manko.

c) Feil på varen må reklameres hurtigst mulig og senest innen 4 dager etter at feilen er eller burde ha vært oppdaget. Selgers ansvar er begrenset til varens verdi, og selger er ikke ansvarlig for skjulte feil. Under ingen omstendighet kan erstatning kreves for følgeskader eller andre typer avledende krav.

12. RETUR AV VARER

12.1 Solgte varer tas normalt ikke i retur uten avtale mellom kjøper og selger.

12.2 Forutsatt avtale om retur kan ubeskadigede, kurante varer, dvs. varer som selger normalt lagerfører, tas i retur på følgende vilkår:

a) Kjøper må kunne dokumentere at varene opprinnelig er kjøpt hos selger.

b) Fabrikkemballerte varer, hvor emballasjen er brutt eller ødelagt tas normalt ikke i retur. I de tilfeller hvor avtale gjøres om retur og varen ikke returneres i originalemballasjen, kan selger trekke fra sine kostnader for å gjøre varen fullt salgbar igjen.

c) Dersom årsaken til returen skyldes feil fra kjøpers side, kan returgebyr på inntil 25% av fakturaverdi bli belastet kjøper.

d) Er feilen forårsaket av selger, bærer selger ansvaret og omkostningene for retur av varene

e) Godkjent retur krediteres eller erstattes kjøper først når varen er ankommet selgers lager og godkjent. Uberettiget eller ikke godkjent retur kan bli avvist av selger og varene vil da bli stilt til kjøpers disposisjon. Dersom kjøper ikke har meddelt selger, innen en uke etter at kjøper ble informert om resultatet av reklamasjonsbehandlingen, kan disponert vare bli returnert kjøper for kjøpers regning og risiko, eller tilfalle selger vederlagsfritt.

f) Retur av varer skal fortrinnsvis skje med selgers transportavtaler eller med selskapets egne biler. Dette gjelder der selger svarer for frakten.

g) Ved enhver retur skal kjøper beskrive årsak til retur sammen med forsendelsen.

13. ANSVARSBEGRENSNINGER

13.1 Selger har ikke ansvar for skade eller tap som følge av varens videre bruk, eller for annet konsekvensansvar så som arbeidsutgifter, dagmulkt, skadeserstatning eller for leietap eller annet, med mindre feil eller mangler ved varene kan føres tilbake til forsettlig eller grov uaktsomhet hos selger, eller hvor det fra kjøper påvises påregnelig årsakssammenheng mellom den påklagede feil/mangel og den inntrådte skade. Selgers eventuelle erstatningsansvar gjelder ikke for noen del av leveransen lengre enn 1 år fra leveringsdato, og er under enhver omstendighet begrenset til varens kostnad.

13.2 Har varen mangel som selger svarer for har selger valget mellom å gi forholdsmessig avslag i prisen, heve kontrakten med godskrivning av fakturaverdien eller å foreta den nødvendige utbedring, etter levering eller omlevering.

13.3 Rekvisisjon/fullmakt

Hvis kjøper ikke ønsker å benytte rekvisisjon/fullmakter ved bestilling/henting av varer, bærer han selv ansvaret for uredelig uttak.

14. FORBUD MOT OVERDRAGELSE

14.1 Kjøper kan ikke overdra sine rettigheter eller avtaler uten selgers skriftlige samtykke.

15. TVISTER

15.1 Tvister som ikke kan løses gjennom forhandlinger skal avgjøres ved voldgift, jfr. Lov om voldgift. Pengekrav kan selger kreve fastslått og inndrevet ved de vanlige domstoler. I tilfelle søksmål ansees selgers verneting som vedtatt av begge parter.